easy website builder

Informacje

Dostępne informacje o COVID-19 Zapobieganie i leczenie

Komunikaty

Ważne komunikaty ORL w Częstochowie i Prezydium ORL

Apele, Stanowiska

ORL i Prezydium w Częstochowie,
NRL i Prezydium 

Prawo

Aktualne ustawy, porady prawne ...

Ministerstwo Zdrowia odpowiada...

Czy np. specjalistę ginekologa można skierować do pracy na oddziale zakaźnym? Czy to możliwe i na jakich warunkach? Takie wątpliwości – bardzo ważne z punktu widzenia pacjenta i lekarza – zostały zgłoszone Naczelnej Izbie Lekarskiej. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o uregulowanie tej sprawy w odniesieniu nie tylko do lekarzy ale także innych zawodów medycznych. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia podzieliło wątpliwości prawne Prezesa NRL. Wynika z tego, że pracodawca nie może pomijać kwestii kwalifikacji pracownika i decyzje powinien podejmować w oparciu o konkretne okoliczności, w szczególności z uwzględnieniem zakresu powierzonych faktycznie zadań oraz obowiązków określonych w umowie o pracę.

W związku z pojawiającymi się informacjami ze strony lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych o przypadkach powierzania im innej pracy niż określona w umowie o pracę - w sytuacji nakładania przez wojewodów na zatrudniające ich podmioty obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości oraz przygotowania miejsc na oddziałach do hospitalizacji zakażonych z pozytywnym wynikiem - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Ministra Zdrowia o rozważenie zasadności uregulowania trybu kierowania lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne w tych sytuacjach.

Przypomnieć należy, że owe polecenia wynikają z art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19, który de facto wprowadza odrębny tryb od określonego w art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, skutkujący w praktyce kierowaniem lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne do pracy innej niż określona w umowie o pracę, przy czym nie odsyła on do art. 47 ww. ustawy, (przewidującego tryb kierowania pracowników podmiotów leczniczych do pracy "przy zwalczaniu epidemii" w ramach decyzji wojewody z określonymi w tym przepisie skutkami, również finansowymi). W tej sytuacji zaistniały wątpliwości co do podstawy prawnej powierzania innej pracy m.in. lekarzom (np. specjalistów ginekologów kierowano do pracy na oddziałach zakaźnych).

W ocenie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej potrzeba doprecyzowania przepisów w przedmiotowym zakresie wynika zarówno z dbałości o życie i zdrowie pacjentów, jak również z troski o zapewnienie lekarzom i innym osobom wykonującym zawód medyczny bezpieczeństwa prawnego w związku z wypełnianiem zadań publicznych.

W piśmie z dnia 6 kwietnia 2020 r. Minister Zdrowia podzielił wątpliwości prawne przekazane przez Prezesa NRL, wskazując iż ocena adekwatnych działań ze strony pracodawców nie może pomijać kwestii kwalifikacji pracownika i powinna być jednak dokonywana w oparciu o konkretne okoliczności jego dotyczące, w szczególności zakres powierzonych mu faktycznie zadań oraz obowiązków określonych w jego umowie o pracę.

Dodatkowo Minister Zdrowia zwrócił uwagę na wprowadzoną od 1 kwietnia 2020 r. zmianę ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wyniku której lekarz stażysta oraz lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne mogą, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zostać skierowani do realizacji innych zadań niż wynikające odpowiednio z programu stażu albo programu specjalizacji odpowiednich do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza. Na wniosek lekarza okres wykonywania powyższych działań może zostać zaliczony do okresu odbywania odpowiednio stażu albo szkolenia. 

pismo Prezesa NRL

odpowiedź do NRL dot. powierzania lekarzom innej pracy

Adres - telefon

+48 34 3681 888

czestochowa@hipokrates.org

ul. gen. J. Zajączka 5
42-202 Częstochowa

NIP 573-24-73-634

numer rachunku 
mBank S.A. 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001