free web maker

Informacje

Dostępne informacje o COVID-19 Zapobieganie i leczenie

Komunikaty

Ważne komunikaty ORL w Częstochowie i Prezydium ORL

Apele, Stanowiska

ORL i Prezydium w Częstochowie,
NRL i Prezydium 

Prawo

Aktualne ustawy, porady prawne ...

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 21 kwietnia 2020r.  
odnoszące się do projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (projekt z dnia 17.04.2020 r., godz. 15.00), zgłasza następujące uwagi do tego projektu:

1. W § 1 ust. 1 przewiduje się, że Kierownik podmiotu leczniczego umieszczonego w wykazie, opracowuje wykaz stanowisk pracy na których osoby, (…) mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, natomiast w § 2 ust. 1, mowa jest o wykazie stanowisk wraz z listą zatrudnionych na nich osób.

W związku z powyższym proponuję się w § 1 ust. 1 doprecyzowanie, że Kierownik podmiotu leczniczego umieszczonego w wykazie, opracowuje wykaz stanowisk pracy wraz z listą osób, o czym niezwłocznie zawiadamia pisemnie te osoby.

2. W § 3 ust. 2 projektu rozporządzenia wskazano, że przekazanie osobie wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w § 1 ust. 4, stanowi podstawę do zaprzestania w okresie w niej wskazanym:
1) świadczenia pracy na podstawie innej niż stosunek pracy,
2) wykonywania zawodu medycznego w formie praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Brak we wskazanej regulacji gwarancji dla osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie umów cywilnoprawnych, iż nie poniosą ujemnych konsekwencji wynikających z takich umów, tj. np.: kar umownych w związku z zaprzestaniem ich realizacji, a w przypadku lekarzy będących wspólnikami w podmiotach leczniczych posiadających umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie poniosą konsekwencji przewidzianych w umowach z tym podmiotem, w związku z zaprzestaniem lub ograniczeniem ich realizacji.

3. Regulacja dotycząca ewentualnej rekompensaty dla osób objętych ograniczeniem pracy, tzw. dodatkowe świadczenie pieniężne, powinna zostać zawarta w akcie prawnym powszechnie obowiązującym, a nie w formie polecenia dla Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Taka formuła pozwala na dowolną zmianę zasad dodatkowego świadczenia pieniężnego w każdym czasie, a nawet zaprzestania ich wypłacania bez konsekwencji formalno-prawnych.

Prezydium ORL w Częstochowie uważa, że wprowadzenie w życie zapisów rozporządzenia w proponowanym kształcie spowoduje zwielokrotnienie niedoborów kadrowych, a tym samym znaczne pogorszenie dostępności pacjentów do świadczeń specjalistycznych. Próba naprawiania systemu poprzez ograniczenia wprowadzane rozporządzeniem jest de facto naciąganiem „zbyt krótkiej kołdry”, a wprowadzenie obostrzeń tylko pozornie poprawi sytuację.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie, Zbigniew Brzezin
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie, Grzegorz Zieliński

Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
do Wojewody Śląskiego
o zorganizowanie stomatologicznej pomocy doraźnej, w tym dla osób zarażonych
wirusem SARS-CoV-2 i poddanych nadzorowi epidemiologicznemu

Prezydium ORL w Częstochowie, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zwraca się z apelem o zorganizowanie stomatologicznej pomocy doraźnej, w tym dla osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2.
Ze względu na specyfikę świadczeń stomatologicznych – prawie 90% świadczeń przebiega z wytwarzaniem aerozolu, co powoduje zwiększenie ryzyka zakażenia wirusem przenoszonym drogą kropelkową – niezbędne jest zapewnienie lekarzom dentystom dostępu do odpowiednich środków ochrony osobistej oraz do testów potwierdzających lub wykluczających zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Są to niezbędne elementy zapewnienia ochrony dla personelu oraz pacjentów.
Sytuacja podmiotów świadczących usługi stomatologiczne jest bardzo trudna – wiele z nich zawiesiło swoją działalność, stosując się do rekomendacji Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej oraz organizacji międzynarodowych (American Dental Association, Włoskie Stowarzyszenie Stomatologów). Powrót tych podmiotów do pracy będzie w dużej mierze uzależniony od możliwości zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz pacjentom.
Jednocześnie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie w pełni popiera apele: nr 1/2020 Prezydium Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 marca 2020 r. oraz apel Prezydium NRL nr 7/20/P-VIII z dnia 12 marca 2020 r. do Ministra Zdrowia o zwiększenie dostępu do testów wykrywających SARS-Cov-2.
Wiceprezes ORL w Częstochowie, Mariusz Malicki
Sekretarz ORL w Częstochowie, Grzegorz Zieliński

Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
do Głównego Inspektora Sanitarnego
o pilne wydanie zaleceń dla podmiotów wykonujących usługi stomatologiczne 

Prezydium ORL w Częstochowie, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zwraca się z apelem o pilne opracowanie i podjęcie działań umożliwiających wdrożenie szczegółowych zaleceń w celu zapewnienia bezpieczeństwa lekarzom, personelowi medycznemu oraz pacjentom podczas udzielania świadczeń stomatologicznych. Ze względu na specyfikę świadczeń stomatologicznych, dotychczas stosowane procedury i środki ochrony osobistej nie zapewniają bezpieczeństwa. Opracowanie nowych wytycznych, z uwzględnieniem zapewnienia lekarzom dentystom dostępu do odpowiednich środków ochrony osobistej oraz do testów potwierdzających lub wykluczających zakażenie wirusem SARS-CoV-2 pozwoli zminimalizować możliwość transmisji zakażenia.
Wiceprezes ORL w Częstochowie, Mariusz Malicki
Sekretarz ORL w Częstochowie, Grzegorz Zieliński

  • Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 7 kwietnia 2020 r. do władz publicznych o szczególne wsparcie dla profesjonalistów medycznych i przedsiębiorców branży medycznej (link do apelu)
  • STANOWISKO Nr 38/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (link do stanowiska)

APEL
samorządów zawodów medycznych
z dnia 1 kwietnia 2020 r.
do Prezesa Rady Ministrów
o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków

Samorządy zawodów medycznych apelują do Prezesa Rady Ministrów o zapewnienie na koszt państwa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków personelu medycznego udzielającego wszelkich świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii, w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia.
Ryzyko uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, jakie przyjmują na siebie w pierwszej kolejności lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, farmaceuci, ratownicy medyczni a także inny personel medyczny zaangażowany w niesienie pomocy pacjentom w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wymaga natychmiastowych działań osłonowych, które powinny zapewnić niezbędne wsparcie finansowe na wypadek zachorowania lub śmierci.
Podpisane w ostatnich dniach porozumienie Ministra Zdrowia z Prezesem PZU S.A. niestety obejmuje tylko osoby z wytypowanych szpitali jednoimiennych – dedykowanych do opieki nad zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, podczas gdy ryzykiem objęte są wszystkie osoby z personelu medycznego udzielające świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
Z uwagi na rozszerzający się zasięg epidemii, bezobjawowy przebieg zakażania u zdecydowanej większości osób oraz konieczność zapewnienia ciągłej opieki medycznej w ramach systemu ochrony zdrowia, adekwatne zabezpieczenie finansowe personelu medycznego i ich rodzin na wypadek zakażenia lub śmierci będącej jego następstwem jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa zdrowotnego całego społeczeństwa.

Podpisane przez:
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofię Małas
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alinę Niewiadomską
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbietę Piotrowską-Rutkowską
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyję
Prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów Macieja Krawczyka

Adres - telefon

+48 34 3681 888

czestochowa@hipokrates.org

ul. gen. J. Zajączka 5
42-202 Częstochowa

NIP 573-24-73-634

numer rachunku 
mBank S.A. 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001